Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

KEPINGAN 4 - SEJARAH ISLAM

RASULULLAH DAN AYAT AL QUR'AN YANG PERTAMA TURUN

Tentang Umur Rasulullah saat Diutus sebagai Rasul dan Sejarah Pengutusan 

Larangan Jin dan Pengusiran Syetan dari Tindakan Mencuri Dengar Saat Penurunan Al Qur'an 

Cara Penyampaian Wahyu Kepada Rasulullah


ORANG YANG PERTAMA MASUK ISLAM DAN PARA SAHABAT YANG LEBIH DULU MEMELUK ISLAM

Keislaman Hamzah bin Abdul Muththalib, Paman Nabi 

Keislaman Abu Dzar 

Keislaman Dhimad


PERINTAH ALLAH KEPADA RASULULLAH UNTUK MENYAMPAIKAN RISALAH KEPADA KALANGAN KHUSUS DAN UMUM


KISAH PRIA IRASYI

Tekanan Golongan Quraisy terhadap Rasulullah dan Para Sahabatnya 

Intimidasi Quraisy yang Samakin Menjadi terhadap individu Muslim yang Lemah


BANTAHAN KAUM MUSYRIKIN TERHADAP RASULLULLAH


PARA SAHABAT YANG HIJRAH DARI MAKKAH KE HABASYAH MENGAMANKAN AGAMA DARI FITNAH

Pengkhianatan Kabilah-kabilah Quraisy Terhadap Banu Hasyim dan Banu Abdul Muththalib


TEKAD ABU BAKAR ASH SHIDDIQ BERHIJRAH KE HABASYAH


PEMBATALAN LEMBAR PERJANJIAN


KISAH A'SYA BIN QAIS BIN TSA'LABAH


KISAH RASULULLAH BERGULAT DENGAN RUKANAH

Mukjizat Pohon Menghampiri Rasulullah Saat Dipanggil 

Kisah Perang Antara Persia dan Romawi


ISRA' RASULULLAH DARI MAKKAH KE BAITUL MAQDIS LALU NAIK KE LANGIT, DAN MENYAKSIKAN BEBERAPA KEKUASAAN ALLAH


TERBELAHNYA BULAN PADA ZAMAN NABI DAN ALLAH JADIKAN HAL TERSEBUT SEBAGAI KEBENARAN RISALAH RASULULLAH, YANG BELIAU BAWA BERUPA HIDAYAH DAN AGAMA YANG HAQ

Kematian Abu Thalib Paman Rasulullah, kemudian Disusul oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah 

Wafatnya Khadijah binti Khuwailid, Keutamaannya dan Pekertinya, Dijadikannya Surga Firdaus Sebagai Tempat Kembalinya 

Pernikahan Nabi Setelah Khadijah, dengan Aisyah binti Ash Shiddiq, Saudah binti Zam'ah 

Meninggalnya Paman Rasulullah Abu Thalib 

Kepergian Rasulullah ke Thaif untuk Berdakwah kepada Penduduknya dan Menyelamatkan Agamanya, tetapi Mereka Tidak Menerima Beliau, lalu Beliau pun Kembali Lagi ke Makkah 

Bangsa Jin Mendengar Bacaan Al Qur'an Rasulullah ketika Beliau Singgah di Sebuah Pohon Kurma Sekembalinya dari Thaif 

Rasulullah Mengajak Bangsa Arab untuk Memeluk Islam saat Menunaikan Ibadah Haji


KEDATANGAN PARA UTUSAN KAUM ANSHAR TAHUN DEMI TAHUN HINGGA RASULULLAH MEMBAIATNYA KEMUDIAN BELIAU PUN MENGAHAMPIRI MEREKA DI MADINAH

Iyas bin Mu'adz Memeluk Islam 

Awal Mula Kaum Anshar Memeluk Islam 

Kondisi Kaum Anshar Setelah Baiat Aqabah Kedua 

Nama-Nama Sahabat yang Ikut Perjanjian Aqabah Kedua 

Permulaan Hijrah dari Makkah ke Madinah 

Hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar Ash Shiddiq 

Kisah Ummu Ma'bad Al Khuzaiyyah 

Kedatangan Nabi di Madinah, Tempat Beliau Menetap, dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Kedatangan Beliau di Kota Tersebut


PERISTIWA-PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA AWAL TAHUN HIJRIYAH KENABIAN 

Rumah Pertama yang Disinggahi Nabi Ketika Tiba di Madinah 

Abdullah bin Sallam Masuk Islam 

Khutbah Rasulullah di Lembah Ranuna' 

Pembangunan Masjid Nabi Selama Beliau Menetap di Rumah Abu Ayyub Al Anshari 

Keutamaan dan Kemuliaan Masjid Nabawi 

Pembangunan Kamar Nabi di Dekat Masjid Nabawi 

Wabah Yang Menimpa Kaum Muhajirin di Madinah, Rasulullah Selamat dari Wabah Tersebut Dengan Pertolongan Allah


UPAYA NABI MENYATUKAN KAUM MUHAJIRIN DAN KAUM ANSHAR DENGAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI, DAN MEMPERSAUDARAKAN KEDUANYA SERTA MELINDUNGI KELOMPOK YAHUDI YANG TINGGAL DI MADINAH

Nabi Mempersatukan Antar Muhajirin dan Anshar 

Wafatnya Abu Amamah As'ad bin Zurarah bin Adas bin Ubaid bin Tsa'labah bin Ghanam bin Malik bin Najjar 

Kelahiran Abdullah bin Az Zubair di bulan Syawwal tahun Hijriyah 

Rasulullah Membina Keluarga Dengan Aisyah pada Bulan Syawwal\ 

Shalat Wajib Ditambah Menjadi Empat Rakaat 

Penetapan Syariat Adzan Ketika Nabi Tiba di Madinah 

Peperangan Yang Diikuti oleh Hamzah 

Peperangan Ubaidah bin Harits bin Muththalib