Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

KEPINGAN 5 - SEJARAH ISLAM

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING PADA TAHUN DUA HIJRIYAH

Kitab Al-Maghazi (Peperangan) 

Perang Pertama, Yaitu Perang Al Abwa' Atau Yang Disebut Perang Waddan, Serta Pasukan Utusan Pertama, Yaitu Pasukan Hamzah bin Abdul Muththalib atau Ubaidah bin Al Harits, Sebagaimana Akan Dijelaskan Dalam Al Maghazi 

Perang Buwath di Daerah Radhwa 

Perang Badar Pertama 

Perubahan Kiblat Pada Tahun Dua Hijriyah, Sebelum Perang Badar 


Perintah Puasa Ramadhan Pada Tahun Kedua Sebelum Perang Badar 

Perang Badar Al Udzma, Hari Pembeda, Hari Bertemunya Dua Kekuatan Besar 

Tewasnya Abu Al Bakhtari bin Hisyam 

Pembunuhan Umayyah bin Khalaf 

Tewasnya Abu Jahal 

Rasulullah Menyembuhkan Mata Qatadah 

Kisah Lain Yang Serupa 

Melempar Jasad Para Pemimpin Kafir Ke Dalam Sumur Badar 

Kembalinya Rasulullah dari Perang Badar ke Madinah, dan Hal-hal Yang Terjadi Sepanjang Perjalanan Menguatkan Kebenaran Pertolongan Tuhannya Dan Keutamaan Beliau 

Tewasnya An Nadhar bin Al Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ith 

Penuturan Farah An Najasyi Tentang Peristiwa Badar 

Korban Perang Badar Sampai Kepada Keluarga di Makkah 

Pengiriman Delegasi Quraisy Kepada Rasulullah untuk Menebus Tawanan Mereka Yang Berada Di Pihak Pasukan Islam 

Nama-nama Pejuang Badar 

Huruf Alif 

Huruf Ba' 

Huruf Ta' 

Huruf Tsa' 

Huruf Jim 

Huruf Ha' 

Huruf Kha' 

Huruf Dzal 

Huruf Ra' 

Huruf Zay 

Huruf Sin 

Huruf Syin 

Huruf Shad 

Huruf Dhad 

Huruf Tha' 

Huruf Zha' 

Huruf 'Ain 

Huruf Ghain 

Huruf Fa' 

Huruf Qaf 

Huruf Kaf 

Huruf Mim 

Huruf Nun 

Huruf Ha' 

Huruf Waw 

Huruf Ya' 

Bab Kunyah (Nama Julukan) 

Pejuang Islam Yang Menjadi Syahid dalam Perang Badar 

Hijrahnya Zainab Putri Rasulullah Dari Makkah Ke Madinah Setelah Satu Bulan Peristiwa Perang Badar Terjadi, Sesuai Syarat Yang Ditentukan Suaminya, Abu Al Ash Kepada Rasulullah 


SYAIR SYAIR PERANG BADAR

Perang Bani Sulaim (Tahun Kedua Hijriyah) 

Perang As Sawiq Pada Bulan Dzulhijjah Tahun Kedua Hijriyah, Yaitu Perang Qarqarah Al Kudr 

Pembahasan Tentang Kapan Ali bin Abu Thalib Menggauli Istrinya, Fathimah bintu Rasulullah 

Pembahasan Tentang Beberapa Peristiwa  Yang Terjadi Pada Tahun Kedua Hijriyah


TAHUN KETIGA HIJRIYAH

Perang Al Furu' dari Buhran 

Perlawanan Yahudi Bani Qainuqa' dari Penduduk Madinah 

Pasukan Zaid bin Haritsah Kepada Kafilah Quraisy dan Hubungan Abu Sufyan, Dikatakan: Hubungan Shafwan 

Pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf Al Yahudi 

Perang Uhud Pada Bulan Syawwal Tahun Ketiga Hijriyah 

Pembunuhan Hamzah 

Pembahasan Tentang Apa Yang Dialami Nabi Muhammad Pada Perang Uhud Oleh Kaum Musyrikin Qabbahahumullah 

Penyebutan Do'a Nabi Muhammad Setelah Terjadinya Peperangan Pada Perang Uhud 

Penyebutan Tentang Menyalati Hamzah Dan Syuhada Perang Uhud 

Pembahasan Tentang Jumlah Syuhada Uhud 

Keluarnya Nabi Dengan Para Sahabatnya Dalam Keadaan Terluka Untuk Mencari Jejak Abu Sufyan; Dengan Tujuan Menakuti Dirinya Dan Para Sahabatnya Hingga Sampai Ke Hamra Al Asad, Yaitu 8 Mil Dari Madinah 

Berbagai Syair Kaum Mukminin dan Musyrikin Berkaitan Dengan Peristiwa Uhud 

Akhir Pembahasan Perang Uhud


TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH

Perang Ar-Raji 

Diutusnya Datasemen Amr bin Umayyah Adh Dhamiri Akibat Dibunuhnya Khubaib 

Datasemen Sumur Ma'unah 

Perang Bani An-Nadhir Pada Perang Ini Allah Menurunkan Surah Al-Hasyr 

Kisah Amr bin Su'da Al-Qurazhi Ketika Dia  Melewati Perkampungan Bani An-Nadhir Yang Telah Hancur Dan Tidak Ada Seorang pun Di Dalamnya 

Perang Bani Lihyan Di Dalamnya Dilaksanakan Shalat Khauf di Usfan 

Perang Dzat Ar-Riqa 

Kisah Ghaurats bin Al-Harits 

Kisah Seseorang Lelaki Yang Istrinya Terbunuh Dalam Peperangan Ini 

Kisah Unta Jabir Dalam Peperangan Ini 

Perang Badar Kedua 

Berbagai Peristiwa Yang Terjadi di Tahun Keempat Hijriyah