Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

KEPINGAN 6 - SEJARAH ISLAM

Tahun Lima Hijriyah Perang (Ghazwah) Dumatul Jandal Pada Bulan Rabi'ul Awwal 

Perang Khandaq 

Doa Nabi Kepada Al Ahzab (Pasukan Sekutu) 

Perang Bani Quraizhah 

Wafatnya Sa'ad bin Mu'adz 

Syair Tentang Khandaq dan Bani Quraizhah 

Tewasnya Abu Rafi 

Tewasnya Khalid bin Sufyan Ibnu Nubaih Al Hudzali 

Kisah Amr bin Al-Ash Dengan An-Najasyi Setelah Perang Khandaq dan Keislaman Amr di Hadapan An-Najasyi 

Pernikahan Nabi Dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan 

Pernikahan Nabi Dengan Ummul Mukminin Al-Asadiyah Zainab binti Jahsy bin Rabi'ah bin Ya'mar bin Shabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah 

Turunnya Ayat Hijab Setelah Pesta Pernikahan Nabi 

Tahun Enam Hijriyah 

Perang Dzu Qarad 

Perang Bani Al Mushthaliq dari Suku Khuza'ah 

Kisah Berita Bohong (Haditsul Ifki) 

Perang Hudaibiyyah 

Alur Riwayat Al-Bukhari Dalam Meriwayatkan Kisah Tentang Umrah Hudaibiyyah 

Pengiriman Datasemen dan Delegasi Pada Tahun 6 Hijriyah 

Peristiwa-Peristiwa Yang Terjadi Pada Tahun 6 Hijriyah 

Tahun 7 Hijriyah Perang Khaibar Pada Awal Tahun 7 Hijriyah 

Kisah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab An-Nadhariyyah

Penaklukan Benteng-Benteng Khaibar dan  Pembagian Tanahnya 

Kisah Kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dan Kaum Muslimin Yang Hijrah ke Habasyah serta Penduduk Yaman yang Bergabung Bersama Mereka atas Rasulullah Ketika Beliau Sedang Perang Khaibar 

Daging Domba Yang Diracuni, dan Mukjizat Yang Terjadi 

Kisah Mid'am dan Bilal Yang Ketiduran Melaksanakan Shalat Shubuh 

Nama-Nama Para Syuhada Khaibar Seperti Disebutkan Oleh Ibnu Ishaq Ibnu Yasar dan Para Sejarawan Lainnya 

Kisah Al-Hajjaj bin Ilath Al Bahzi 

Rasulullah Melewati Wadi Al Qura dan Mengepung Kaum Yahudi serta Berdamai Dengan Kaum Yahudi Taima' 

Pasukan-Pasukan Perang Yang Dikirim Setelah Penaklukan Khaibar dan Sebelum Umrah Qadha' 

Pasukan Abu Bakar Ash Shiddiq ke Bani Fazarah 

Pasukan Umar bin Kahththab Datang Ke Daerah Hawazin, Yang Terletak Empat Mil di Belakang Makkah 

Pasukan Abdullah bin Rawahah ke Yusair bin Rizam Al Yahudi 

Pasukan Basyir bin Sa'ad 

Pasukan Abu Hadrad ke Ghabah 

Muhallim bin Jatsamah Membunuh Amir bin Al Adhbath Saat Bersama Pasukannya 

Pasukan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi 

Umrah Qadha 

Kisah Pernikahan Rasulullah Dengan Maimunah bin Al-Harits 

Kisah Keluarnya Rasulullah Dari Makkah Setelah Melaksanakan Umrah Qadha 

Peristiwa Tahun Kedelapan Hijriyah 

Masuk Islamnya Amr bin Al-Ash, Khalid bin Al-Walid, Utsman bin Thalhah 

Masuk Islamnya Khalid bin Al-Walid 

Pasukan Syuja' bin Wahab Al-Asadi Yang Dikirim Kepada Orang-Orang Hawazin 

Pasukan Ka'ab bin Umair Yang Dikirim ke Bani Qudha'ah di Negeri Syam 

Perang Mu'tah 

Keutamaan Tiga Orang Panglima, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, Abdullah bin Rawahah 

Nama-Nama Para Syuhada Mu'tah 

Hadits Tentang Keutamaan Para Panglima Perang Mu'tah 

Delegasi Rasulullah Menemui Para Raja, dan Surat-Surat Yang Beliau Layangkan Kepada Mereka Untuk Mengajak Mereka Beriman Kepada Allah dan Masuk Islam 

Utusan Rasulullah Kepada Raja Arab Nasrani di Syam 

Utusan Rasulullah Kepada Kisra Raja Persia 

Perang Dzat As-Salasil 

Pasuka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Pinggir Laut 

Kisah Penaklukan Kota Makkah Pada Bulan Ramadhan Tahun Delapan Hijriyah 

Kisah Hathib bin Abi Balta'ah 

Masuk Islamnya Al-Abbas bin Abdul Muththalib Paman Nabi dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muththalib Sepupu Rasulullah serta Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makzumi Saudara Ummu Salamah Ummul Mukminin 

Cara Rasulullah Memasuki Kota Makkah 

Rasulullah Mengutus Khalid bin Al-Walid Kepada Bani Jadzimah Dari Suku Kinanah Setelah Penaklukan Kota Makkah 

Rasulullah Mengutus Khalid bin Al-Walid untuk Menghancurkan Patung Al-Uzza 

Masa Rasulullah Singgah di Makkah 

Beberapa Hukum Yang Ditetapkan Oleh Rasulullah di Makkah