Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

KEPINGAN 7 - SEJARAH ISLAM

Perang Hawazin di Hunain 

Bagaimana Terjadinya Peperangan, Dimana Pada Awalnya Kaum Muslimin Melarikan Diri Dan Pada Akhirnya Kemenangan Mereka Dapatkan 

Pasukan Infantri Authas 

Para Pejuang Yang Mati Syahid di Perang Hunain Dan Peristiwa Authas 

Perang Tha'if 


Kembalinya Rasulullah Dari Tha'if, dan Pembagian Harta Rampasan Hawazin Pada Perang Hunain Sebelum Memasuki Makkah Untuk Umrah Dari Ji'ranah 

Tentang Datangnya Malik bin Auf An-Nashri Kepada Rasulullah 

Protes Sebagian Masyarakat Yang Tidak Tahu Atau Munafik Atas Pembagian Harta Rampasan Perang Yang Dibagikan Rasulullah 

Kedatangan Saudari Sesusuan Rasulullah Kepada Beliau, Ketika Di Ji'ranah


UMRAH JI'RANAH DI BULAN DZUL QA'DAH

Islamnya Ka'ab bin Zuhair bin Abu Salma dan Ayahnya 

Berbagai Peristiwa Populer Yang Terjadi Di Tahun Kedelapan


TAHUN KESEMBILAN HIJRIYAH

Perang Tabuk Yang Terjadi Pada Bulan Rajab 

Orang Yang Absen Dalam Berperang Dikarenakan Uzur, Mereka Itu Adalah  Bagian Dari Yang Meratapi Dan Sebagainya 

Kepergian Rasulullah Ke Tabuk Melewati Hunian Kaum Tsamud Dan Bangunan Megah Mereka Dalam Goa 

Khutbah Rasulullah Di Tabuk Dan Kebun Kurma Disana 

Perdamaian Nabi Dengan Raja Ailah Dan Penduduk Jarba, Adzruh Serta Berkemah Di Tabuk Sebelum Kembali 

Pengutusan Khalid bin Al-Walid Ke Ukaidir  Dumah Oleh Rasulullah


CERITA MASJID ADH-DHIRAR

Kaum Yang Tidak Ikut Berperang Dari Golongan Pembangkang 

Beberapa Peristiwa Setelah Kepulangan Rasulullah Dari Tabuk Ke Madinah 

Kedatangan Delegasi Tsaqif Kepada Rasulullah Pada Bulan Ramadhan Di Tahun Kesembilan 

Kematian Abdullah bin Ubay 

Pendelegasian Abu Bakar Ash-Shiddiq Sebagai Amir Pada Haji Tahun Kesembilan  Oleh Rasulullah Dan Turunnya Surah At-Taubah 

Kunjungan Para Delegasi Kepada Rasulullah


HADITS TENTANG KEUTAMAAN BANI TAMIM

Delegasi Bani Abdul Qais 

Cerita Tsumamah Dan Utusan Bani Hanifah Bersama Mereka Terdapat Musailmah Al-Kadzdzab 

Delegasi Penduduk Najran 

Delegasi Bani Ammar Serta Cerita Ammar bin Ath-Thufail dan Arbad bin Qais 

Kedatangan Dhimam bin Tsa'labah Kepada Rasulullah Sebagai Delegasi Dari Kaumnya, Bani Sa'ad bin Bakar 

Delegasi Thayyi' Bersama Zaid Al-Khail

Kisah Adi bin Hatim Ath-Tha'i 

Kisah Daus Dan Ath-Thufail bin Amr 

Kedatangan Kaum Asy'ari Dan Penduduk Yaman 

Kisah Oman Dan Bahrain 

Delegasi Farwah bin Musaik Al-Muradi 

Kedatangan Amr bin Ma'di Karib Diantara Orang-Orang Dari Zubaid 

Kedatangan Al-Asy'ats bin Qais Dalam Delegasi Kindah 

Kedatangan A'sya bin Mazin Kepada Nabi

Kedatangan Shurad bin Abdullah Al-Azdi Dalam Rombongan Dari Kaumnya, Kemudian Disusul Oleh Ahli Jurasy Setelah Mereka 

Kedatangan Delegasi Raja-Raja Himyar Kepada Rasulullah 

Kedatangan Jarir bin Abdullah Al-Bajali Dan Keislamannya 

Kedatangan Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah bin Wa'il bin Ya'mar Al-Hadhrami Abi Hunaid, Salah Satu Raja Yaman Kepada Rasulullah 

Delegasi Laqith bin Amir Al-Muntafiq Abu Razin Al-Uqaili Menemui Rasulullah 

Delegasi Ziyad bin Al-Harits Ash-Shuda'i 

Delegasi Al-Harits bin Hassan Al-Bakri Menemui Rasulullah 

Delegasi Abdurrahman bin Abu Aqil Bersama Kaumnya 

Kedatangan Thariq bin Abdullah Dan Sahabat-Sahabatnya 

Kedatangan Delegasi Farwah bin Amr Al-Judzami Penguasa Negeri Mu'an Untuk Menyatakan Keislamannya Kepada Rasulullah Di Tabuk Atau Di Tempat Lain 

Kedatangan Tamim Ad-Dari Menemui Rasulullah, Informasinya Tentang Jassasah, Apa Yang Didengarnya Dari Dajjal Tentang Kemunculan Nabi Serta Orang-Orang Yang Beriman Kepadanya 

Delegasi Bani Asad 

Delegasi Bani Abs 

Delegasi Bani Fazarah 

Delegasi Bani Murrah 

Delegasi Bani Tsa'labah 

Delegasi Bani Muharib 

Delegasi Bani Kilab 

Delegasi Bani Ruas bin Kilab 

Delegasi Bani Uqail bin Ka'ab 

Delegasi Bani Qusyair bin Ka'ab 

Delegasi Bani Al-Bakka' 

Delegasi Bani Kinanah 

Delegasi Asyja' 

Delegasi Bahilah 

Delegasi Bani Sulaim 

Delegasi Bani Hilal bin Amir 

Delegasi Bani Bakar bin Wail 

Delegasi Bani Taghlib 

Delegasi Penduduk Yaman Delegasi Tujib 

Delegasi Khaulan 

Delegasi Ju'fi 

Delegasi Ash-Shadif 

Delegasi Khusyain 

Delegasi Dari Kelompok Hewan Buas 

Kedatangan Al-Azd Menemui Rasulullah


PERISTIWA TAHUN SEPULUH HIJRIYAH  DARI KENABIAN

Rasulullah Mendelegasikan Khalid bin Al-Walid 

Rasulullah Mendelegasikan Beberapa Pemimpin Ke Penduduk Yaman Sebelum Menunaikan Haji Wada' Untuk Mengajak Mereka Kepada Allah 

Rasulullah Mendelegasikan Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Al-Walid Ke Yaman Sebelum Menunaikan Haji Wada' 

Pelaksanaan Haji Wada' Pada Tahun Kesepuluh Hijriyah 

Rasulullah Hanya Satu Kali Melakukan Ibadah Haji Dari Kota Madinah Dan Tiga Kali Melakukan Umrah Dari Madinah 

Rasulullah Berangkat Dari Kota Madinah Untuk Melakukan Haji Wada' Setelah Menunjuk Abu Dujanah Simak bin Kharasyah As-Sa'adi (Atau Siba' bin Urfuthah Al-Ghifari) Sebagai Penggantinya 

Cara Rasulullah Keluar Dari Madinah Menuju Makkah Untuk Menunaikan Ibadah Haji 

Nabi Shalat Di Lembah Al-Aqiq 

Tempat Rasulullah Mulai Mengucapkan Talbiyah 

Rasulullah Berihram Untuk Haji Ifrad, Tamattu' dan Qiran 

Argumen Kalangan Orang Yang Berpendapat Bahwa Nabi Memutlakkan Ihram Dan Beliau Tidak Menentukan Secara Spesifik Melakukan Haji Lebih Awal Atau Umrah Lebih Awal, Setelah Itu Menolak Menentukannya 

Talbiyah Rasulullah 

Hadits Jabir bin Abdullah Tentang Tata Cara Haji Rasulullah 

Tempat-Tempat Shalat Rasulullah Ketika Beliau Berangkat Dari Madinah Menuju Makkah Untuk Melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji 

Masuknya Nabi Ke Makkah Yang Dimuliakan Allah 

Sifat Thawafnya 

Kisah Tentang Berlari-lari Kecil Yang Dilakukan Nabi Saat Thawaf dan Beridhtiba' 

Thawafnya Nabi Diantara Shafa Dan Marwah 

Argumen Dan Bantahan Terhadap Kalangan Yang Berpendapat Bahwa Sa'i Dilakukan Empat Belas Kali 

Perbedaan Pendapat Tentang Orang Yang Tidak Membawa Hewan Kurban, Apakah Boleh Membatalkan Haji Atau Tidak 

Nabi Singgah Di Abthah 

Kedatangan Ali Menemui Rasulullah Di Abthah Saat Fathimah Telah Halal 

Nabi Berangkat Ke Mina Dengan Menaiki Kendaraannya Sebelum Matahari Tergelincir Ke Arah Barat 

Doa Nabi Di Arafah