Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

KEPINGAN 10 - SEJARAH ISLAM

Petunjuk: setiap kata atau kalimat yang linknya menyala, berarti telah diposting sejarah secara rinci, biografi, atau kisahnya. Silahkan KLIK /TAP link tersebut untuk lebih lanjut membaca.

 

Ulasan Mengenai Anugerah Allah Kepada Musa

Kisah Tertahannya Matahari Bagi Yusya bin Nun bin Afrayim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilurrahman 'Alaihumussalam

Ulasan Mengenai Anugerah Allah Kepada Idris

Ulasan Mengenai Anugerah Allah Kepada Dawud

Ulasan Mengenai Anugerah Allah Kepada Sulaiman bin Dawud

Ulasan Mengenai Anugerah Allah Kepada Isa

Kisah Orang Buta Yang Allah Kembalikan Penglihatannya Berkat Doa Rasulallah


SEJARAH ISLAM PERTAMA MENGENAI PERISTIWA-PERISTIWA PADA MASA INI, DAN MEREKA YANG WAFAT DARI KALANGAN MASYHUR SERTA KALANGAN AWAM

 

TAHUN 11 HIJRIYAH

Masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq Serta Berbagai Peristiwa Dan Perkara (Pada Masanya)

Melanjutkan Ekspedisi Pasukan Usamah bin Zaid

Pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi, Arogansinya Dan Pembunuhannya

Ash-Shiddiq Menumpas Orang-Orang Murtad Dan Orang-Orang Yang Menolak Menunaikan Zakat

Penyebutan Keberangkatan Abu Bakar Ke  Dzul Qashshah Ketika Melantik Kesebelas Komandan Batalion (Sebagaimana Akan Dikemukakan)

Bergeraknya Para Komandan Dari Dzul Qashshah Menuju Tugas Masing-Masing

Kisah Al-Fuja'ah

Kisah Sajah Dan Bani Tamim

Terbunuhnya Musailamah Sang Pendusta, Semoga Allah Melaknatnya Dan Menghinakannya

Penyebutan Tentang Murtadnya Penduduk Bahrain Dan Kembalinya Mereka Kepada Islam

Penyebutan Tentang Murtadnya Penduduk Oman, Mahrah Dan Yaman

Penyebutan Tentang Orang-Orang Yang Meninggal Pada Tahun Ini

Di Tahun Ini Wafatnya Utusan Allah, Muhammad bin Abdullah, Pemimpin Seluruh Manusia Di Dunia Dan Akhirat


TAHUN 12 HIJRIYAH

Pengiriman Khalid bin Al-Walid Ke Irak

Khalid Menaklukan Al-Anbar (Perang Dzat Al-Uyun)

Peristiwa Ain At-Tamr

Khabar Dumatul Jandal

Khabar Peristiwa Al-Hushaid Dan Al-Mushayyakh

Berbagai Peristiwa Pada Tahun 12 Hijriyah

Orang-Orang Yang Meninggal Pada Tahun 12 Hijriyah


TAHUN 13 HIJRIYAH

Peristiwa Yarmuk

Beralihnya Kepemimpinan Di Syam Dari Khalid Kepada Abu Ubaidah

Peristiwa Di Irak Setelah Datangnya Khalid Ke Syam

Kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab

Penaklukan Damaskus

Damaskus Ditaklukan Secara Damai Atau Secara Paksa? 

Peperangan Di Irak Pada Masa Ini

Peristiwa An-Namariq

Peristiwa Jisr (Jembatan) Abu Ubaid

Peristiwa Al-Buwaib

Bangsa Persia Bersatu Bersama Yazdajird Setelah Terjadinya Perselisihan Di antara Mereka

Peristiwa-Peristiwa Lain Yang Terjadi Pada Tahun Ini

Orang-Orang Yang Meninggal Pada Tahun Ini Berdasarkan Abjad (Menurut Al-Hafidz Ada-Dzahabi Dalam Tarikhnya)


TAHUN 14 HIJRIYAH

Perang Al-Qadisiyyah

Orang-Orang Yang Meninggal Pada Tahun Ini


TAHUN 15 HIJRIYAH

Peristiwa Himsh Yang Pertama

Peristiwa Qinnasrin

Peristiwa Qaisariyyah

Peristiwa Ajnadin

Penaklukan Baitul Maqdis Oleh Umar bin Khaththab

Peristiwa Bahurasir

Orang-Orang Yang Meninggal Pada Tahun Ini


TAHUN 16 HIJRIYAH

Penaklukan Sejumlah Kota Yang Berada Di Bawah Kekuasaan Raja Kisra 


PERANG JALULA'


PENAKLUKAN KOTA HULWAN


PENAKLUKAN KOTA TIRKIT DAN MOSUL 


PENAKLUKAN MASABADZAN DI WILAYAH IRAK


PENAKLUKAN QARQISIYA' DAN HITA PADA TAHUN INI (16 H)


TAHUN 17 HIJRIYAH

Kisah Abu Ubaidah, Pengepungan Bangsa Romawi Terhadapnya Di Himsh Dan Kedatangan Umar Ke Syam Untuk Membantunya

Penaklukan Aljazair

Kisah Tha'un Amawas

Kejadian Langka Pada Tahun 17 Hijriyah

Pembebas Tugasan Khalid Dari Jabatannya Di Qinnasrin


PENAKLUKAN AL-AHWAZ, MANADZIR DAN SUNGAI TIRA


PENAKLUKAN KOTA TUSTAR UNTUK PERTAMA KALINYA MELALUI JALUR PERDAMAIAN

Kisah Ekspansi Ke Sejumlah Wilayah Persia Sejak Dari Kawasan Bahrain

Kisah Penaklukan Kota Tustar Yang Kedua Kalinya Secara Paksa, As-Sus Dan Ramahurmuz, Kisah Penahanan Al-Hurmuzan Dan Dikirimkannya Kepada Umar bib Al-Khaththab


PENAKLUKAN KOTA AS-SUS


TAHUN 18 HIJRIYAH


TAHUN 19 HIJRIYAH

Sejumlah Tokoh Penting Yang Wafat Pada Tahun 19H


TAHUN 20 HIJRIYAH

Karakteristik Penaklukan Mesir (Kumpulan Pernyataan Ibnu Ishaq, Saif Dan Lain-Lain)

Kisah Sungai Nil Di Mesir

Sejumlah Tokoh Penting Yang Wafat Pada Tahun Ini


TAHUN 21 HIJRIYAH

Orang-Orang Yang Wafat Pada Tahun 21H Khalid bin Al-Walid


TAHUN 22 HIJRIYAH

Penaklukan Wilayah Rayy

Penaklukan Wilayah Qaumis

Penaklukan Wilayah Jurjan

Kisah Penaklukan Wilayah Azerbaijan

Penaklukan Wilayah Al-Bab

Awal Mula Peristiwa Perang Turki

Kisah Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain

Kisah Lain Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain

Kisah Yazdajird bin Syahriya bin Kisra

Penyerangan Kaum Muslimin Ke Sejumlah Kota Di Khurasan Bersama Panglima Perang Al-Ahnaf bin Qais


TAHUN 23 HIJRIYAH


UMAR BIN AL-KHATHTHAB WAFAT

Penaklukan Atas Kota Fasa Dan Darabjird, Serta Kisah Sariyah bin Zunaim

Peperangan Suku Kurdi

Cerita Salamah bin Qais Al-Asyja'i Dan Orang-Orang Suku Kurdi

Sifat Umar bin Al-Khaththab

Kisah Tentang Istri-Istri Dan Putra-Putri Umar bin Al-Khaththab

Kisah Beberapa Bela Sungkawa Atas Kematian Umar


TAHUN 24 HIJRIYAH

Pemerintahan Utsman bin Affan

Peristiwa terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah

TAHUN 25 HIJRIYAH


TAHUN 26 HIJRIYAH


TAHUN 27 HIJRIYAH

Invasi Ke Afrika

Invasi Ke Andalus

Peperangan Jurjir Dan Barbar Bersama Kaum Muslimin


TAHUN 28 HIJRIYAH

Penaklukan Wilayah Qubrus


TAHUN 29 HIJRIYAH

 

TAHUN 30 HIJRIYAH AN-NABAWIYYAH


TAHUN 31 HIJRIYAH

Kronologi Terbunuhnya Kisra Penguasa Persia Yaitu Yazdajird


TAHUN 32 HIJRIYAH

Sejumlah Tokoh Yang Wafat Pada Tahun Ini

Abdullah bin Mas'ud